Fiscal Deficit म्हणजे काय ?

Fiscal Deficit वित्तीय तूट  सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर शासनाच्या महसूल आणि खर्च यांच्यातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. उदा. जर …

Read more